Anishinaabe waasigani-gikendaasowinan 2020 : “Nakwemoning” 

Anishinaabe waasigani-gikendaasowinan wekwiinojig, Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO), gidandomigoom wii biijinizha’ameg waa dazhindamowegwen enji-maawanjidiyang, Ode’imini-giizis 20 – 25, 2020 iwedi Carleton Gichigabegikendaasowigamigong gaye Odaawaa Gichigabegikendaasowigamigong enji teg Odaawaa odenang, Zhaaganaashikiing.

Gidandomigoom wii biijinizha’ameg: Anishinaabemong, Zhaaganaashimong, Wemitigoozhimong, Maandaashinaabemong, Aanimaamong, Miishaakiganimong

Biijinizha’amok waa dazhindamowegwen: https://www.conftool.pro/dh2020/

Booch igo daa izhichigaade: Binaakwii-giizis 22, 2019 11:59 PM PST

Giwii wiindamaagoom biindigazhigoyeg: Onaabani-giizis 1, 2020

Gaa inaakonigaade apii daa izhiwebag maawajidiwin

Jibwaa-maawanjidiwin enji-anokiiyeg gaye naadamaagewinan: Ode’imini-giizis 20-21, 2020

Maawanjidiwin: Ode’imini-giizis 22-24, 2020

ADHO nibwaachiwewinan gaye ishkwaa-maawanjidiwin enji-anokiiyeg: Ode’imini-giizis 25, 2020

Apii dash ge maawanjidiyang miinawaa biboonagag 2020 gakina wii maamawi-dazhindamang “Nakwemoning,” enji-maawandooseg miikanan. Memwech igo indandawendaamin wii mookinameg gegoo ge dazhindameg dash: Anishinaabe nandagikendaasowinan; maamawi-awiyag Anishinaabe waasigani-gikendaasowinan; gaye wenipazh gikendaasowin bagidendaagwag. Gidandomigoom gakina dash ge anokiiyeg wii nandagikendameg anoonji-anokiiwinan Anishinaabe waasigani-gikendaasowining.

Gidaa inaakonaanaawaa bezhigwan:

Gakina ozhibii’igaade daa aawendaagwag gaa enji onzikaag. Gego agindangegon  inootaagewinan apii agindameg ikidowinan. Daga agindamok gaa inaakonigaadeg endaso dinowang waa biijinizha’igaadeg. SIG wekwiinojig wii maawanjidiwag jibwaa maamawi-maawanjidiyang wii naagadawaabanjigewaad gaye. Daga nandotawig SIG wekwiinojig jibwaa biijinizha’iyaang gegoo SIG naabinootaagwag.

DH2020 inaakonaawaa gakina wenaagadawaabanjigejig gaye begidinigejig wii gikenindiyeg. Gakina inaakonigaadeg dash gikendaagwag eta gishpin wenaagadawaabanjigejig, begidinigejig, maage wenaakonigejig aawiyeg.

Mii dash wii ezhi inaakonamaang:

  • Gakina nitaa-ozhisijigaade gaye nitaa-nisidawendaagwad. (20%)
  • Gakina dash nitaa-nandagikendaagwad, gidazhindaanaawaa gaa ezhi nandagikendameg igo gaye waabanda’iweyeg izhiwebag noongom ge anokaadameg. (30%)
  • Aawendaagwad ge izhichigeyeg “Nakwemoning”: Anishinaabe nandagikendaasowinan; maamawi-awiyag Anishinaabe waasigani-gikendaasowinan; gaye wenipazh gikendaasowin bagidendaagwag. (10%)
  • Gakina igo dash waa dazhindamowegwen daa wenipazh nisidawendaagwag gaye daa weweni waawiindamaageyeg. (20%)
  • Gakina dash daa aabajichigaade gaye chi-inendaagwag memindaage gishpin anokaadameg Anishinaabe waasigani-gikendaasowinan. (20%)

Anishinaabe waasigani-gikendaasowinan wekwiinojig, The Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO), aapiji chipiitendaanaawaa ayaagwaamiziwin, manaadenidiwin, gaye naagadanenidiwin enji maawanjidiyang ge gakina daa ganoonidiyang naadamaadiyang wii gikendaasoyang anoonji. Gakina wii bi izhaawag daa mino-doodamowaad gaa ezhi dibaakonigaadeg. Wenaagadawaabanjigejig daa izhiwebiziwag ge ozhibii’igaadeg omaa.

Zhooniyaa daa daapinigaade iidog gishpin oshki-anokiiyeg maage eshkam gikinoo’amaagoziyeg

Anishinaabe waasigani-gikendaasowinan wekwiinojig wii miizhigoyeg zhooniyaa eniwek gishpin oshki-anokiiyeg maage eshkam gikinoo’amaagoziyeg gaye izhichigeyeg maawanjidi’ing. Gakina gidaa doojigem wii izhiwidooyaang iwedi ADHO waasigani-mazinaa’iganing wiibaj 2020: http://www.adho.org. Mii igo eta zhooniyaa daa aabajichigaadeg gishpin agwaakwa`iganikeyeg maage dazhindameg gegoo.

Gidaa gagwejimaawaag DH2020 wegimaawijig gishpin gagwedweyeg: Laura Estill miinawaa Jennifer Guiliano izhinikaazowaad pc2020@adho.org


Translation by Michael Zimmerman, Jr.